11/24/13

Roland XP-60 ගෑන


                         Roland XP-60
ඔන්න අද මම කියන්න යන්නෙ  Roland XP 60 Workstation එක ගෑනයි.මම මීට කලින් දාපු පෝස්ට් ඔයාලා කියවන්න ඈතිනේ.කියෙව්වෙ නෑත්නම කියවන්න .Roland XP 30 ගෑන.
Roland XP 50 ය ගෑන.Roland XP 60 ය කියන්නේ මට නම් හිතෙන විදියට Roland XP පව්ලේ හොදම Workstation  එක කියල.Roland xp 60 යේ තියෙන්න ඕන  හෑම  option එකක්ම තියෙනවා.XP 30,XP 50, වලට වඩා. superb quality PCM  ශබ්ද නාද තියෙන හොදම Keyboard එක තමා Roland xp 60 කියලයි මට නම්හිතෙන්නෙ.


XP-60 යේ  standard 61 note අන්තර් ගතයි. මට නම් හිතෙන විදිහට Roland XP 60 Workstation
ක් තියෙනවනම් තවත් Workstation  එකක් අවශය න.ෑ  එතරම්ම ඔබට අවශය දේ ඉටු කර ගන්න පුලුවන් Roland XP 60 Workstation එකෙන්. මෙහි ඈති optionඅතර
 64 voices of polyphony, සහ 16 MIDI අන්තර් ගතයි. XP -60 සදහා expention ( Roland SR-JV80 expansion series ) කාඩ් 4 ක් අතුලත් කරන්න පුලුවන්. XP-60 යෙන් ඔයාලට අවශ්ය විදියට සින්දුවක් හදා ගන්න පුලුවන්.එය මිඩි track එකක් විදිහට crate කරගෙන එය Midi track විදිහට save  කරගන්න පුලුවන් ඒ වගේම එය Save කර ගෑනීම සදහා  Floppy disk-drive.  එකක්  xp 60 යේ ඈතුලත් කර තියෙනව. ඒ වගේම xp 60 යේ High quality internal effects වර්ග තියෙනව Reverbs, Chorus, Delays, සහ  digital filters (4-pole, 12dB/oct, HP, LP, BP, Peak) තියෙනව. තවද Modulation, pitch blender, LFO-effects, motion කී එක, 6 sliders for real-time control,ඔය වගේ අපිට අව්ශයම කරන සියලුම Option ටික තියෙනව.Roland XP -60 යේ Tone quality ය අනිකුත් Workstation වලට වඩා උසස් මට්ටමක තියෙනව.ලන්කාවේ දෑනට යුරෝපයේ පාවිච්චි කරපු ඉතා හොද තත්වයේ XP-60 යක් රැ 100.000 ත් 110.000 ත් අතර මිලකට ලබා ගන්න පුලුවන්.

                        Roland XP-60 specifications


·         Weighted 61-note music workstation with 64-voice polyphony, 16-part multitimbral capability, velocity/aftertouch sensitivity, GM-compatibility
·         8MB* of high-quality Roland waveforms onboard, expandable to 40MB* using any four of Roland's popular SR-JV80-Series wave expansion boards
·         Enhanced 60,000 note MRC Pro Sequencer with refined Groove Quantize, non-stop Loop Recording and Tempo Sync (BPM)
·         Advanced Arpeggiator with 33 different styles, velocity-sensitive Realtime Phrase Sequencer (RPS)
·         Three powerful, independent built-in effects processors: Chorus, Reverb and EFX (w/ 40 available insert effects)
·         Large new 320 x 80 full-dot backlit LCD with acclaimed user interface borrowed from XP-80
·         Four Sound Palette sliders for quick, intuitive sound shaping, many dedicated buttons for easy operation
·         Four Assignable pedal inputs, Direct and Mix output jacks, Click output
·         New MMC compatibility for synchronization with Roland V-Studios, etc.
·         Note that this product is no longer in production. Similar capabilities can be found in the Fantom workstation.


                            See Demo
10/20/13

Roland XP 50

                                                                   Roland XP 50 


අදත් මම කියන්න යන්නේ තවත් keyboard   එකක් ගැනයි. මම කලින් දාපු Roland XP 30 පෝස්ට් එක ඔයාල බලන්න ඇති කියල මම හිතනවා. අද මම කියන්නේ Roland XP 50 keyboard එක ගැනයි.
සංගීත කන්ඩායම් වල keyboard වාඳනය කරන ශිල්පීන් නම් දන්නවාRoland xp 50 ය ගැන.
නොදන්න අයට වැදගත් වෙන නිසා මම Roland XP 50 ය ගැනපොඩි හැදින්වීමක් කරන්නනම්.
1995 තමයි  Roland XP 50  ලෝකයට රෝලන්ඩ් සමාගම හදුන්වාදුන්නේ.
Roland XP 50 ය  64-voice Expandable Synthesizerගනයට තමයි අයත් වෙන්නේ.
XP 50 8MB ශබ්ඳ මතකයක් වගේම expansion card slots4ක් තිෙබනවා. වගේම XP 50  64 voices of polyphony and is 16-part multitimbral අන්තර් ගතයි.XP 50 සදහා effects, reverbs, choruses, තිබෙන නිසා ඹබට අශයආකාරයට Tone සාදා ගැනීමේ පහසුව සලසා දී තිබෙනවා.ඵ් වගේම Roland XP 50 තුල  ඹබට Midi Track recording කිරීම සදහා  loop, step, real-time.
යන options දී තිබෙනවා.Roland XP 50 සදහා 3.5 inch disk drive එකක් තිබෙන නිසා ඹබට Midi tracks වාදනය කිරීමට අවස්ථාව තිබෙනවා.Some of the features the XP-50 brings (to the JV-1080) are a standard 61-note keyboard with velocity and aftertouch. The MRC-PRO 16-track sequencer which features 60,000 note capacity and can hold 100 patterns and 1 song. Several recording features (loop, step, realtime), quantization and editing features are available too. A built-in 3.5 inch disk drive facilitates storage of your sequences and MIDI data. With a 'bang for your buck' value the XP-50 still makes a great keyboard alternative to the JV-1080. That means you get some of Roland's best sounds in a performance workstation that is as affordable as 'pro-quality' 

 • Specifications
 • Polyphony - 64 Voices
 • Oscillators - 32 bit custom RISC chips for Digital Acoustic simulation; 512 on-board waveforms (plus up to four 8MB SRJV80 series expansion boards)
 • LFO - Up to 8 MIDI syncable LFOs
 • Filter - TVF (lowpass, bandpass, high pass, peak) with cutoff, resonance, key follow and velocity sensitivity
 • Effects - 40 multi-effects, reverb, chorus
 • Memory - 640 Patches, 128 performances
 • Keyboard - 61 keys (responds to velocity and aftertouch)
 • Control - MIDI (16-parts)
 • Date Produced - 1995

                                                        Roland XP 50 Demo

10/12/13

Roland XP 30


                   අද කියන්න යන්නේ තවත් keyboard එකක් ගෙනයි. තමයි Roland XP 30 .
1999 තමයි  Roland XP 30 ලෝකයට රෝලන්ඩ් සමාගම හදුන්වා දුන්නේ.1999 සිට මේ දක්වා ඉතාමත්ම ජනප්රිය ංගීත භාන්ඩයක්් තමයි Roland XP 30 keyboard එක  64-voice Expandable Synthesizer ගනයට තමයි අයත් වෙන්නේ . Roland JV series   වලට වඩා XP series  වල උසස් මාදිලියේ ශබ්ද සන්කලනයක් තිබෙන නිසා.ඔබට අවශය ශබ්ද වාදනය කරන්න පුලුවන්. XP-30 
standard 61 key ගනයට තමයි අයත් වන්ේන. වගේම velocity සහ aftertouch අන්තර්ගතයි. වගේම
Roland XP 30 යේ expansion card slots4ක් තිෙබනවා.සාමාන්ෙයන් Roland XP 30 සඳහා "Session", "Orchestral" සහ "Techno" expansion card සවි කරලම තියෙනවා.


The XP-30 does retain the XP-series synthesis architecture and all the world-renowned sound sets of the acclaimed XP-80 workstation, plus all the waveforms from the "Session", "Orchestral", and "Techno" expansion cards. It adds, however, a boat-load more patch storage than its more famous predecessors: there are 1,406 patches and 28 drum kits. Fortunately there is a Patch Finder and Phrase Preview for quick navigation and sound selection. Besides the two expansion slots for installing the SR-JV80-Series expansion boards, a SmartMedia card slot provides additional storage capability. Plenty of controls and four assignable Sound Palette sliders let you get deep into editing and programming its sounds.

Roland XP-30 Specifications 

Type: Synth/ keyboard/
·  Synthesis Type: Digital with 32 MB of ROM
·  Polyphony:
 • Max: 64
 • Typical in use:
·  Multi-timbral (number of parts): 16
·  Controllers :
·  Keyboard :
 • Number of Keys : 61
 • Can send on simultaneous MIDI channels
 • Responds to : velocity, after-touch
 • Sounds can be split by : velocity, keyboard
·  Inputs and Outputs :
 • Number of Audio Outs (excluding Phones) : 2
 • Number of Audio Ins : 0
 • Number of MIDI Outs (excluding Thru) : 1
 • Number of MIDI Ins : 1
                                                          Roland xp 30 Demo

10/6/13

කීබොඩ් වාදනය කරන අයට Roland jv 1080


                                                                        Roland jv 1080


ඔන්න අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ කීබොඩ් වාදනය කරන අයට අවශය සුපිරි උපාන්ගයක් ැනයි. මේ උපාන්ගය තමා Roland jv 1080.
මෙය මොඩියුලර් එකක් විදිහට් පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්. ඈත්තටම මේ මොඩියුලර්
එකෙන් පුලුවන් ගොඩක් ැඩ ගන්න.මේ සදහා මිඩි කිබොඩ් එකක් අවශය වෙනවා.
ඔයාලට කමති මිඩි කිබොඩ් එකක් මේ සදහා පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්
Roland jv 1080.සදහා Roland expansion කාඩ් 4 ක් ඇතුලත් කරගන්න පුලුවන්,
Roland jv 1080.සදහා 64 voices of polyphony සහ 16 part multitimbral, තුලත් වෙනවා. Roland jv 1080 මොඩියුලර්Roland XP 50 කීබෝඩයට සමානකම් දක්වනවා.
වගේම Roland jv 1080 තරමක විශාල LCD තිරයකින් සමන්විතයි. 8 MB ශබ්ද මෙමරියකින් සහ ඔබට අවශය නම් 48 MB දක්වා update කර ගන්න පුලුවන්, වගේම Roland jv 1080.සදහා PCM Sound card දෙකක්ද ඔබට ඇතුලත් කර ගත හකියි. Roland jv 1080 මොඩියුලර් ඵක ලංකාවේ මුදලින් රැපියල් 25000 ක් 30000 ත් අතර මිලදී ගන්න පුලුවන්.


SPECIFICATION

• Polyphony 64 voices (max.)
• Multitimbrality 16 Part (15+1 Drum)


MEMORY

Factory:

• Patch 384
• General MIDI Sound Set 128
• Performance 64
• Rhythm Set 6
• General
MIDI Rhythm Set 2
User:
• Patch 128
• Performance 32
• Rhythm Set 2
• Wave Memory: 8Mb internal


EFFECTS

• EFX 40 types
• Chorus 1
• Reverb/Delay 1


DISPLAY

• 40-character, 2-line, backlit LCD


PORTS

• Mix Out x2
• Output 1 x2
• Output 2 x2
• Headphones
• MIDI In/Out/Thru
• Expansion Board Locations x4 (internal)
• PCM Card Slot
• Data Card Slot


Template Information